بایگانی ماهانه: مارس 2011

شعبان جعفري

شعبان جعفري معروف به شعبان بي مخ نامي آشنا در تاريخ ايران ، و دوره پهلوي است. وي از جمله افراد طبقه فرودست جامعه ايراني بود كه دست روزگار او را گرفت و بركشيد و هم صحبت و همنشين طبقه فرادست يا حكومتگران كرد.

اين بركشيده دست روزگار نه از سواد درست و حسابي بهره اي داشت و نه اهل حرفه اي يا هنر و صنعتي بود. تنها هنر او بي پروايي، دريدگي ، قلدري و زورگويي  به هم طبقه اي هاي خويش و ضعيفان و محكوما ن وتمكين بي چون و چرا و نوكري نسبت به فرادستان و حاكمان بود.همين وي‍ژگي وي موجب گرديد تا توجه طالبان قدرت به وي جلب شود .پس او را چونان آلتي بي اختيار در دست گرفتند و بر سر حريفان و رقيبان فرود آوردند و جعفري نيز سرمست و شادمان از اين موقعيت راه كامجويي در پيش گرفت .

مقدمه كتاب شعبان جعفري /هما سرشار

________________________________________________________________________

پ . ن : دهن كجي به كدوم قانون؟!

Advertisements

در حسرت موجم ، باران كفافم نيست

درمان درد من ، باران نم نم نيست

باران نم نم نيست …

__________________________________________________________________________

پ . ن : … ?!