بایگانی ماهانه: سپتامبر 2010

خيانت از خودي است !

دولت وثوق الدوله براي بستن معاهده 1919 زير فشار قرار گرفت .طرف اصلي گفتگوي انگليسي ها نصرت الدوله پسر بزرگ فرمانفرما بود كه لندن را قانع كردكه با پرداخت پول كلاني به رئيس الوزرا  و وزير ماليه ، شرايط را  آماده تصويب قرار داد مي كند.

اين سه زن / مسعود بهنود

__________________________________________________________________________

پ . ن : نبودم … جبران كردم در عوض  : )

پ . ن : بزن كف قشنگه رو …… فيلتر شدم   ^_^

Advertisements

نذر

آخرين سفارش اكرم را شنيد كه مي گفت «اگر توانستي كاري كن نرگس هم زودتر بيايد بيرون.برو سراغ فرامرز من». نذر هفته قبل را به يادش مي آورد و گفت «اسمش كه يادت نرفته، فرامرز «. نه يادش نرفته بود.

اكرم براي تمام زنداني ها نذر مي كرد. نيازش فقط اين بود كه بروند بهشت زهرا به ديدن فرامرزش .مريم مي دانست اكرم همين يك پسر را داشت كه حالا در قطعه ي شهدا خوابيده …

خانوم / مسعود بهنود

___________________________________________________________________

پ . ن : تا سه نشه بازي نشه … حكايت بنده هم مصداق اين جمله است !  : )


اتحاد

فرمانفرما ابتدا مقدمه اي گفت درباره ي وضعيت كشور ولزوم داشتن دسته و عقيده .و تاكيد كرد هر كس در سر خيالي دارد بدون مشاركت و اتحاد ، رسيدن به آن خيالات محال است.


اين سه زن / مسعود بهنود

_______________________________________________________________________

پ . ن : يادم نيومد   ! ^_^


خودخواهم نه دولتخواه

در زمان لويي پانزدهم و صدارت دوك دوبورين ،يكي از آن  وزير پرسيد :چرا مردمان قابل را در امور دولت دخالت نمي دهي واشخاص بي سر وپا  ومجهول الحال را مدير ادارات دولتي مينمايي ؟

وزير پاسخ داد:من  تو را عاقل مي دانستم و حسن ظني به مشاعرتوداشتم. حالا فهميدم كه به خطا رفته بودم.مرد عزيز،من صدارت را به جهت  شخص خود مي كنم نه براي دولت،خودخواهم نه دولتخواه !

اشخاص بزرگ وعاقل را اگر شريك خود سازم ودخالت دهم، كم خردي و ناداني خود من ظاهر مي شود.پس اشخاص پست ناقابل را بر سركارها مي گذارم تا خودبرآنها تفوق داشته باشم .

منطق الحمار / دهباشي


تاختن

مستبدين و ظالمين را قرار بر اين است  همين كه طرف مقابل را عاجز ديدند، زيادتر به او مي تازند.

خر نامه  / علي دهباشي

_________________________________________________________________________

پ . ن : يا من هو …