بایگانی ماهانه: اوت 2010

هيچ قصه اي نا تمام نمي ماند

– نه ديو ها،نه فرشته ها،نه چشمه،نه باران،وقتي تو يادشان نمي كني،نمي ميرند.هستند .زنده اند. ويك روزي مي آيند.هيچ قصه اي ناتمام نمي ماند. آينه حتي وقتي تو در آن نگاه نمي كني آينه است.

– يعني آن ديو هم …

– همه ديو ها بي قرار اند. فرشته ها ممكن است قراري بگيرند،ولي ديو قراري ندارد،تا آن پوست را از سر وا نكند، نمي ميرد.

خانوم / مسعود بهنود

______________________________________________________________________________

پ . ن : شيويد با كود ِ تازه!

پ . ن : بار دوميه كه اين كتابو تموم ميكنم. اما هنوزم جا براي خوندن داره !

پ . ن : فاني قريب …

Advertisements

طبيعت پاك آدمي

بلوط ها در انتظارم بودند. اتاقي كه در آن دو سال را گذراندم در گوشه حياط بود. شروع كه كردم، لحظه اي ايستاد، لبخند از صورتش دور شد، وبعد دوباره به صورتش برگشت.

– پدر، مي ترسم.نمي توانم باورش كنم .

–  ولي مي خواهي، مي خواهي باور كني !.

سكوت كردم. آيا به راستي مي خواستم ؟!

– طبيعت پاك آدمي ، پاكي طلب ميكند.دعا كن همينطور بماني.تو خودت را چشمه نگه دار، ديگران در تو كه نگاه كنند پاك مي شوند،شرمنده از گناه مي شوند.اما مغرور نشو. اين تو نيستي كه آنها را پاك مي كني .ماموريتشان اين است .

خانوم / مسعود بهنود

____________________________________________________________________________

پ . ن : تيركشيدنش ديگه برام عادي شده !

پ . ن : باران  دلنشيني بود عطرش تمام فضا رو پر كرد…


راه آشتي بسته نيست !

شب كه در پشه بند همين دغدغه ها را با نزهت در ميان گذاشتم،دستي به موهايم كشيد ومثل هميشه،مثل آدم بزرگ هاي با تجربه گفت :زمان خودش گره ها را باز ميكند.هنوز راه آشتي بسته نيست!منتها اين شاه بي عقل آلت دست روس ها شده و خود را به آنها فروخته ، ملتي ها براي آزادي خود خون ها داده اند، حالا هم آماده اند كه درسي به اين طرفداران استبداد بدهند كه مي خواهند عقربه زمان را به عقب برگردانند!

خانوم / مسعود بهنود

________________________________________________________________________________

پ . ن : ماه رمضان پارسال از شدت استرس  ونگراني هايي كه همه داشتن و منم جزوشون بودم. معده درد عصبيم عود كرده بود ، حالا امسال پيشرفت كرده، قفسه سينه … !. اگه اينجوري پيش بره…انشاالله  تا سال ديگه مهمون خودشم ! : )


فريب

چرا  اين ميل در آدمي هميشگي است كه خود را فريب دهد ، گوشه اي تاريك را در انتهاي خيال خود نقاشي كند ، با آب و رنگ ،آسمانش را آبي آبي كند ، باغچه اي سبز در آن بنشاند هميشه سبز، و خود را در آن باغچه رها كند و از هر كجا كه شد گلي پيدا كند و در آن باغچه بكارد.

خانوم / مسعود بهنود

____________________________________________________________________________________

پ .  ن : درگير بودم و مدتي نبودم .

پ . ن  : ماه رمضان فرصتي دوباره براي خود شناسي ست .فرصت را از دست ندهيد !

پ . ن : ترس فريادي ست در طلب عشق !


ايمان …

پدر ويلفرد با ردايي سياه و چشماني از آن سياه تر اول حرفي كه به من زد اين بود كه : آيا به آنچه گفتم اطمينان دارم؟!

پرسيدم :  اين كه مي خواهم خدمت كنم ؟

گفت : نه ، به اين كه مسلماني !

لختي ايستادم، نگاهم به زمين دوخته بود وقتي گفتم : نه. ولي در همه عمر خدا را به ياد داشته ام.

گفت : هيچ وقت صدايش كردي ؟

گفتم : تصور ميكنم !

گفت : جوابت را داد ؟

گفتم :  فكر ميكنم .

گفت :  مي تواني دوشنبه بيايي و برايم بگويي كه كي او را صدايش كردي و جوابت را چطور داد .

خانوم / مسعود بهنود

___________________________________________________________________________

پ . ن : مذهب كامل نيست ، چون انسان موجود كاملي نيست  !

پ . ن : وقتي يه بار قدرتشو تمام و كمال به رخت بكشه !، هر دفه حس نگراني از اتفاقي كه اصلا ازش خبر نداري اما انگاري داره با  نشونه ها كم كم  آمادت ميكنه، به سراغت مياد ! و من الان اين حسو دارم…